Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 17. november 2019

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Celková charakteristika absolventa:

Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Celková charakteristika absolventa:

Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie, so zameraním najmä na preddezinfekciu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú základný hygienický filter u dospelého pacienta. Absolventi ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení na výkon sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom odbore zdravotnícky asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Absolvent učebného odboru je pripravený:

 • samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta
 • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
 • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
 • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, anatomickopatologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb
 • poskytovať odbornú prvú pomoc

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:

 1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

Absolvent má:

 • reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
 • porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
 • vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
 • vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
 • popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
 • zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
 1. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržiavania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne používanie materinského a cudzieho jazyka v hovorenej a písanej podobe, disponovanie čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovanie základných zručností a sebarealizácia.

Absolvent má:

 • správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • vyjadrovať sa v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať so základnými informačnými a komunikačnými technológiami.
 1. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

 • prejaviť empatiu a sebareflexiu,
 • vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
 • pozitívne motivovať seba a druhých,
 • stanoviť priority cieľov,
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
 • prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
 • konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,
 • uzatvárať jasné dohody,
 • rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
 • samostatne pracovať v menšom kolektíve,
 • určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Odborné kompetencie

 1. Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • ovládať základné poznatky z organizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • ovládať a používať odbornú terminológiu odboru,
 • ovládať základné princípy zdravotníckej etiky,
 • ovládať stručné poznatky zo zdravovedy, sanitárstva a prvej pomoci
 • ovládať poznatky základov hygieny a epidemiológie,
 • ovládať poznatky zo starostlivosti o pomôcky a prostredie vo všetkých úsekoch svojej pôsobnosti,
 • ovládať poznatky o základných a pomocných zdravotníckych materiáloch, o základnom vybavení zdravotníckych zariadení a zariadení poskytujúcich sociálne služby, o jeho údržbe a najmä o spôsobe dezinfekcie a sterilizácie,
 • ovládať poznatky o organizácii práce sanitára na všetkých úsekoch svojej pôsobnosti: na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznom oddelení, na patologicko-anatomickom oddelení, v centrálnej sterilizácii, v detských zariadeniach, v operačných traktoch, v sadrovni, v dopravnej zdravotnej službe a v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov
 • ovládať zásady transportu pacienta na vyšetrenia podľa pokynov nadriadeného zdravotníckeho pracovníka
 • ovládať poznatky zo základného hygienického filtra dospelého pacienta,
 • ovládať základné poznatky o diétach a podávaní stravy dospelým pacientom
 • popísať a vysvetliť technické základy zloženia prístrojov a zariadení používaných v odbore a ich funkciu,
 • ovládať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
 1. Požadované zručnosti

 Absolvent vie:

 • zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,
 • vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,
 • vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,
 • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
 • podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie pacienta
 • transportovať biologický materiál do príslušných laboratórií,
 • transportovať pacienta na vyšetrenia na základe pokynov nadriadeného zdravotníckeho pracovníka
 • aplikovať základy hygieny práce
 • obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov a zariadení používaných v odbore,
 • postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,
 • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
 • vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,
 • dodržiavať normy, parametre kvality služieb,
 • využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh.
 • poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc,
 • profesionálne komunikovať.
 1. Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • empatiou, altruizmom,
 • trpezlivosťou, diskrétnosťou, taktnou komunikáciou,
 • kreativitou, spoľahlivosťou,
 • dôslednosťou, samostatnosťou a presnosťou,
 • schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou.
 • dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov pacientov

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem