Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. september 2021
štvrtok, 10 september 2020 14:26

Plán činnosti koordinátora environmentálnej výchovy v školskom roku 2020/2021

Napísal(a)

Environmentálna výchova ako prierezová téma je povinnou súčasťou školského vzdelávania. 

Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie.

Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené ekologické, ekonomické a sociálne aspekty.
Environmentálna výchova je v našej škole súčasťou obsahu jednotlivých predmetov. Vyučujúce na hodinách odborných predmetov zvyšujú povedomie žiakov v súvislosti s nakladaním s odpadmi, vedú žiakov k vytváraniu správnych postojov k životnému prostrediu v škole i mimo nej.

Hlavné ciele v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 2020/2021
1. Aktualizovať začlenenie environmentálnej výchovy do tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov
2. Využívať v rámci zavádzania environmentálnej výchovy do iŠkVP metodický materiál „Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy do iŠkVP“, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k uplatňovaniu tejto prierezovej témy v edukačnom procese
3. Využívať informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov (dostupné na: www.globalnevzdelavanie.sk)
4. Minimalizovať negatívne správanie žiakov a prispievať k ochrane životného prostredia v škole i mimo nej
5. Do environmentálnych aktivít zapájať čo najviac žiakov i vyučujúcich
6. Udržiavať poriadok, dbať na šetrenie elektrickou energiou, vodou, papierom v škole i mimo nej
7. Využívať vlastné i dostupné vzdelávacie materiály najmä na hodinách biológie, fyziky a chémie (sledovanie filmov, videí a prezentácií na vybrané environmentálne témy)
8. Na hodinách chémie, biológie, fyziky, slovenského či cudzieho jazyka realizovať žiacke práce na environmentálne témy (Voda, Vzduch, Odpad a my, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Klimatické zmeny, Environmentálne záťaže na Slovensku a pod.)
9. Zapájať sa do zberu batérií, drobného elektroodpadu, zubných kefiek a pod. (podľa dostupnej ponuky rôznych organizácií – Recyklohry, SEWA, ECO CHEESE a iné)
10. Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania
11. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácií, likvidácii odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny
12. Spolupracovať s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy

Časový harmonogram aktivít a úloh v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 2020/2021
1. Implementácia environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do ŠkVP, aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov
Zodp.: všetci vyučujúci
Termín: september

2. Využívanie metodického materiálu Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy environmentálna výchova do ŠkVP. Materiál je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanieisvp-ms-zs-gym/zakladna-sola/prierezove-temy/, http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/prierezove-temy/. Na stránke sú tiež postupne zverejňované metodické modely plnenia niektorých cieľov environmentálnej výchovy (http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodickepodnety/environmentalna-vychova-metodicke-modely.html)
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi
Termín: priebežne

3. Využívanie informácií a podporných materiálov (videometodiky a publikácie) na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov (zverejnené na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk v časti projekt PRAKTIK/Metodický portál , https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej ).
Zodp.: všetci vyučujúci podľa potreby
Termín: priebežne

4. Využívanie praktických metodických inšpirácií z voľne dostupných metodík vypracovaných Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystric najmä v predmete etická výchova (ETV):
https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/multikulturnavychova-ziakov-predmete-eticka-vychova.html, https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/prosocialny-rozvojziakov-predmete-eticka-vychova.html,
https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialna-vychovaziakov-predmete-eticka-vychova.html, https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/environmentalnavychova-ziakov-predmete-eticka-vychova.html
Zodp.: vyučujúci ETV
Termín: priebežne

5. Zvyšovanie povedomia žiakov o globálnych témach, rozvíjanie ich kritického uvedomovania si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi
Termín: priebežne, podľa dostupnej ponuky


6. Rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávania ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvyšovanie povedomia v oblasti separácie odpadov, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny a klimatických zmien

Aktivity
• Kurz ochrany života a zdravia (3.roč.)
Zodp.: Mgr. Ján Leško v spolupráci s triednymi učiteľmi 3.roč.
Termín: september
• Turistická vychádzka
Zodp.: Mgr. Ján Leško v spolupráci s triednymi učiteľmi (1.-4.roč.)
Termín: podľa plánu vyučujúceho
• Beseda v rámci ENV (3. ročník)
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 3.roč.
Termín: november

• Beseda v rámci ENV (1.roč.)
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 1.roč.
Termín: marec
• Účasť žiakov 1. a 2.roč. na vybranom podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 1. a 2.roč.
Termín: apríl, príp. podľa dostupnej ponuky múzea


• Návšteva Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (2.roč.)
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 2.roč.
Termín: apríl

• Aktualizácia environmentálnej nástenky pri príležitosti významných svetových a environmentálnych dní
Zodp.: koordinátorka ENV
Termín: priebežne (min. 1x za 2 mesiace)

• Aktualizácia príspevkov na webovej stránke školy
Zodp.: koordinátorka ENV
Termín: priebežne

• Využívanie vlastných i dostupných vzdelávacích materiálov najmä na hodinách biológie, fyziky a chémie (1. a 2.roč.) - sledovanie filmov, videí a prezentácií na vybrané environmentálne témy (napr.: Kam s odpadom?, Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia, Krajina bez tieňa, Čistá energia, Home, Jedovaté topánky, Plasty kolem nás a iné)
Zodp.: koordinátorka ENV
Termín: priebežne

• Na hodinách chémie, biológie a fyziky (1. a 2.roč.), slovenského či cudzieho jazyka (1.-4.roč.) realizácia žiackych prác na témy: Voda, Vzduch, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Klimatické zmeny a pod.
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s vyučujúcimi
Termín: priebežne

• Udržiavanie poriadku, šetrenie elektrickou energiou, vodou a papierom v škole i mimo nej
Zodp.: všetci vyučujúci
Termín: priebežne

• Upratovanie v areáli školy, zveľaďovanie životného prostredia
Zodp.: vedenie školy, triedni učitelia
Termín: podľa potreby, priebežne


7. Spolupráca s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia, organizáciami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi
Termín: priebežne/podľa dostupnej ponuky

8. Rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním školy do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním
Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi
Termín: podľa dostupnej ponuky, priebežne

Čítané 1913 krát
Viac z tejto kategórie: « Environmentálna výchova
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.