Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 19. júl 2018

Čitateľská gramotnosť (3)

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2017/2018

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.

Školský rok  2016/17 je rokom čitateľskej gramotnosti. Jeho heslom je : „Myslenie je pohyb“.  Ministerstvo školstva sa podieľa na príprave Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Súčasná zmena obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra kladie dôraz nielen na tvorbu jazykových prejavov, ale aj na prácu s informáciami, na rozvoj kritického myslenia, na čitateľskú gramotnosť či schopnosť argumentovať.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill