Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 19. júl 2018

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2017/2018

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

Školský rok  2016/17 je rokom čitateľskej gramotnosti. Jeho heslom je : „Myslenie je pohyb“.  Ministerstvo školstva sa podieľa na príprave Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Plán práce koordinátora ENV vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2016/2017 a je v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016.

Svoju cestu si sami tvoríme, vymýšľame, žijeme. Niekedy zblúdime, zídeme na neschodný chodníček, nájdeme sa v slepej uličke, ale treba nájsť odvahu vrátiť sa a pokračovať vo vytýčenom smere. Na ceste životom nás môžu stretnúť šikana, alkohol, drogy, fajčenie, AIDS, zlí kamaráti, krízy, konflikty, stresy...

Najlepšou obranou proti nástrahám života je vybudovať si svoju osobnosť a stále ju zdokonaľovať.“

Strana 1 z 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill