Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 21. január 2019

Virtuálna prehliadka

Oznamy

Mgr. Nataša Sivulková

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 8.6.2018 odovzdali prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2018 a na 2. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v októbri 2018. 

Stredná zdravotnícka škola v Humennom v období júl 2018 – jún 2020, už štvrté dvojročné obdobie, pokračuje v organizácii zahraničných odborných stáží pre žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent s grantovou podporou Európskej komisie.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila škole návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (vo výzve 2018) s poskytnutím grantu v celkovej výške 117 582,00 €.

Dňa 14.2.2018 sa všetci žiaci a učitelia v priestoroch školy stretli na celoškolskom odbornom seminári. Táto akcia sa na našej škole spája s odovzdávaním odborných vedomostí a skúseností, ktoré žiaci majú možnosť získať na odborných stážach v Českej republike. Stáže sa uskutočňujú s grantovou podporou programu Erasmus+. Spracovaný projekt v uvedenom programe umožňuje vybraným žiakom absolvovať odbornú prax v inom zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb mimo sídla školy.

 

Vyzývame  žiakov 3.  ročníka študijného  odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do  20. 2. 2018 odovzdali prihlášku  na  4. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2018   v rámci súvislej odbornej praxe.

Súvislá odborná prax (SOP) patrí k povinnej súčasti vzdelávacieho programu u žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent v závere 3. ročníka. Počas štyroch týždňov si žiaci upevňujú vedomosti, zručnosti a kompetencie zdravotníckeho asistenta v prirodzených podmienkach na pracoviskách zmluvných zdravotníckych zariadení.

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 20.6.2017 odovzdali prihlášku na 3. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2017 v rámci odbornej praxe.


1.marca 2017 nadobudla platnosť Vyhláška č. 28 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.321/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Legislatívna úprava priniesla, istý čas v odborných kruhoch prehodnocované a diskutované, navýšenie odborných kompetencii zdravotníckym asistentom.

Predposledný deň školského roku 2015/2016 bol pre žiakov 3. ročníka v znamení hodnotenia súvislej odbornej praxe (SOP), ktorej absolvovanie je nevyhnutné pre postup do 4. ročníka a pre vykonanie maturitnej skúšky.

Veľkolepé dielo ruského hudobného skladateľa Petra Iljiča Čajkovského Labutie jazero patrí k najznámejším klasickým baletom. Jeho premiéra sa uskutočnila už v roku 1877 v Moskve. Dnes večer sme mali možnosť zúčastniť sa predstavenia tohto svetoznámeho diela v Divadle Antonína Dvořáka v Ostrave.

Upozorňujeme žiakov 3. ročníka, že v termíne do 24.6.2016 môžu odovzdať na sekretariáte školy vyplnenú prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, konanej v termíne od 17.9.2016 do 1.10. 2016 v meste Třebíč v Českej republike.

Strana 1 z 3

Najčítanejšie články

 • 1
 • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill